سرمایه‌گذاری رشد پیشرفته:
سرمایه‌گذاری مراحل پیشرفته‌ی هلدینگ AKT به کسب‌وکارهای تثبیت‌شده، پایدار و توسعه‌نیافته کمک می‌کند تا به صورت راهبردی در بازار مستقر شوند. باور به مزیت‌های ارتباطات بین مدیران سرمایه‌گذار و سهامداران شرکت طرف قرارداد باعث می شود، سازماندهی مجدد عملیات، ترسیم راهبردهای ورود به بازار و برانگیختن رشد ارگانیک، بخشی از رویکرد فراگیر ما در این حوزه باشد.